Uzņēmums slēdz divejādus līgumus:

 1. pēc abpusēji novērtēta apjoma;
 2. pēc sagatavoto materiālu vairuma.

Darījumā ar augošiem kokiem vispirms jānoskaidro - kas un cik daudz tiek pārdots? Ciršanas apjomu nosaka, veicot katra koka uzmērīšanu.

 

Mežā koku ciršanu atļauts veikt pēc ciršanas apliecinājuma izrakstīšanas, līgums tiek slēgts pēc tam, kad Valsts meža dienesta mežniecībā saņemts ciršanas apliecinājums.

 

Slēdzot līgumu par augošu koku pārdošanu pēc abpusēji novērtētā apjoma, jāzina un jāveic sekojošais:

 • jāvienojas par izcērtamo koksnes apjomu;
 • maksa par kokiem tiek noteikta pēc uzmērīšanas rezultātiem;
 • meža izstrādātājs veic arī augsnes sagatavošanu un mežaudzes atjaunošanu, par to noslēdzot atsevišķu līgumu.

 

Slēdzot līgumu par augošu koku pārdošanu pēc sagatavoto materiālu vairuma, jāzina un jāveic sekojošais:

 • jāvienojas par iespējamajiem cirsmā iegūstamajiem sortimentiem;
 • jāvienojas par konkrēta sortimenta cenu;
 • jāvienojas par avansā pirkto koksnes daudzumu un cenu;
 • maksu par kokiem nosaka pēc uzmērīšanas rezultātiem - pēc pievestā apjoma vai no izvestā daudzuma pārdošanas vietā;
 • gala norēķina summu pēc cirsmas izstrādes, kokmateriālu pievešanas un uzmērīšanas.

 

Cirsmu pirkšanas / pārdošanas līguma noslēgšanai īpašniekam ir jānodrošina sekojoši dokumenti:

 • ciršanas apliecinājums;
 • zemes grāmatas apliecība;
 • iestigotās cirsmas skice;
 • īpašnieka bankas konts;
 • pases kopija (fiziskām personām);
 • pilnvarotām personām jāuzrāda pilnvaras oriģināls;
 • komersanta reģistrācijas apliecības kopija un PVN maksātāja apliecība (juridiskām personām);
 • cirsmas pirkšanas apliecinošs dokuments (ja nopirkta).

 

Minimālā nepieciešamā informācija par cirsmu, lai SIA "MEŽA SĪĻI" var sagatavot piedāvājumu:

 • cirsmas novērtējums;
 • robežplāns ar meža nogabaliem;
 • aktualizētie inventarizācijas dati.