Meža apsaimniekošnas pakalpojumus veicam Kurzemes un Zemgales reģionā.

 

 • Cirsmu, jaunaudžu iestigošana, uzmērīšana, skices izgatavošana;

 • Lauksaimniecības zemju uzmērīšana, skices izgatavošana;

 • Ekoloģisko un sēklas koku izzīmēšana;

 • Augošu koku uzmērīšana, cirsmas novērtējums (m un latos);

 • Parauglaukuma ierīkošana cirtē - galvenajā pēc caurmēra;

 • Meža inventarizācija, apsaimniekošanas plāna izgatavošana;

 • Meža īpašuma apsekošana;

 • Meža īpašuma aptuvenās tirgus cena noteikšana;

 • Konsultācijas mežsaimniecības jautājumos;

 • Mežaudzes atbilstības noteikšana neproduktīvas mežaudzes kritērijiem;

 • Robežlīnijas atjaunošana.